بستن
FA EN

برگزاری وبینار تأثیر کم تحرکی ناشی از کووید-19 بر عملکرد حرکتی سالمندان ساکن در مراکز مراقبتی

برگزاری وبینار تأثیر کم تحرکی ناشی از کووید-19 بر عملکرد حرکتی سالمندان ساکن در مراکز مراقبتی


برگزاری وبینار تأثیر کم تحرکی ناشی از کووید-19 بر عملکرد حرکتی سالمندان ساکن در مراکز مراقبتی