بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر امین طهماسبی مدیر ارتباط با صنعت و جامعه 6028 33690242
آقای دکتر آقایی زاده رئیس گروه توسعه طرح های کاربردی 6022 33690242
خانم اصغری کارشناس مسئول گروه ارتباط با صنعت 6017 33690387
آقای قاسمی کارشناس مسئول مدیریت کارآفرینی 6022 33690242

 

 

تلفن: 33690242-013          دورنگار: 33690447-013                  ایمیل: industry-guilan@guilan.ac.ir