بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر امین طهماسبی مدیر ارتباط با صنعت و جامعه 6004 33690242
آقای دکتر چائی بخش رئیس گروه توسعه طرح های کاربردی 6033  
خانم دکتر رستم زاد رئیس گروه پشتیبانی طرح های کاربردی 6033  
آقای بخشوده مسئول دفتر مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه 6004 33690242
فکس 33690447
خانم اصغری کارشناس مسئول گروه توسعه طرح های کاربردی 6017 33690387
آقای قاسمی کارشناس مسئول  6022 33690242

 

 

تلفن: 33690242-013          دورنگار: 33690447-013                  ایمیل: industry-guilan@guilan.ac.ir