بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر میرعسکری مدیر ارتباط با صنعت و جامعه 6004 33690242
آقای دکتر پورفرزاد رئیس گروه توسعه طرح های کاربردی 6033  
خانم دکتراسالم نژاد رئیس گروه پشتیبانی طرح های کاربردی 6033  
آقای بخشوده مسئول دفتر مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه 6004 33690242
فکس 33690447
خانم اصغری کارشناس مسئول گروه ارتباط با صنعت 6017 33690387
آقای رضوان کارشناس گروه توسعه طرح های کاربردی 6022 33690242

 

 

تلفن: 33690242-013          دورنگار: 33690447-013                  ایمیل: industry-guilan@guilan.ac.ir