بستن
FA EN

کارکنان

خانم زهرا اصغری
پست سازمانی: کارشناس مسئول گروه ارتباط با صنعت
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

 

 

 

 

آقای نقی سیار رضوان
پست سازمانی: کارشناس گروه توسعه طرح های کاربردی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

 

 

آقای محمد بخشوده
پست سازمانی: مسئول دفتر مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه
مدرک تحصیلی: کاردانی علوم اجتماعی