تماس با ما

 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر جواد صیادامین مدیر ارتباط با صنعت و جامعه 6004 33690242
آقای دکتر مصطفی شوریان رئیس گروه توسعه طرح‌های کاربردی 6033 33691069
خانم دکتر مونا اسالم‌نژاد رئیس گروه پشتیبانی طرح‌های کاربردی 6115 33691069
آقای مهدی علیجانی مسئول دفتر مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه 6004 33690242
فکس 33690447
خانم زهرا اصغری کارشناس مسئول گروه توسعه طرح‌های کاربردی 6017 33690387
آقای نقی سیار رضوان کارشناس گروه توسعه طرح‌های کاربردی 6022 33690242
خانم زهرا کارگری کارشناس گروه پشتیبانی طرح‌های کاربردی 6107 33690387

 

 

تلفن: 33690242-013                            دورنگار: 33690447-013                          ایمیل: industry-guilan@guilan.ac.ir